Assessoria laboral i jurídica

 • Necessites orientació laboral?
 • Necessites orientació jurídica o fiscal?
 • Assessorament empresarial
 • Com fer-te autònom pas a pas
 • Preparació d'oposicions

 • NECESSITES ORIENTACIÓ LABORAL?

  El Servei d'Orientació Laboral vol ajudar als membres del Col·legi a definir la seva carrera professional, tot analitzant les possibilitats existents al sector o creant-ne de noves.

  Si us cal assessorament per a:

  • Revisar i actualitzar el vostre curriculum vitae
  • Analitzar el mercat laboral i les vies de treball existents
  • Crear noves oportunitats laborals (emprenedoria, etc.)

  El Servei d'Orientació Laboral us proporciona el suport i la informació necessària per resoldre totes aquestes qüestions. Podeu demanar hora o fer arribar la vostra consulta a través del correu electrònic de Secretaria  adreça de correu electrònic

  Tant si busques la teva primera feina com si ets un professional amb experiència, el Col·legi et vol ajudar a trobar feina. A la intranet del Col·legi posem a la teva disposició una sèrie d'eines i de recursos d'informació que et seran d'utilitat:

  Tarifes professionals. El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de la Catalunya no està facultat per publicar propostes d'honoraris professionals en estar prohibit de forma expressa per l'article 14 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (B.O.E de 23 de desembre del 2009), coneguda com a Llei Òmnibus. Aquesta norma ha modificat la Llei de Col·legis professionals, estipulant expressament la prohibició que els Col·legis estableixin no solament barems orientatius, sinó qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals.

   NECESSITES ORIENTACIÓ JURÍDICA O FISCAL?

   El servei d'assessoria jurídica del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya té com a objectiu orientar i ajudar, directa o indirectament, a tots els seus membres en les qüestions legals que es plantegin en l'exercici de la professió.

   Si us cal assessorament per a:

   • realitzar contractes de treball
   • arrendar serveis
   • establir relacions amb les diverses administracions
   • resoldre problemes derivats del lliure exercici de la professió

   L'assessoria jurídica del Col·legi us proporciona el suport i la informació necessària per resoldre totes aquestes qüestions.

   Per demanar hora a l'advocat cal que ens envieu un correu electrònic a Secretaria  adreça de correu electrònic.

   La primera visita és de franc.


   ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

   Assessorament empresarial totalment gratuït per part de ex-directius de multinacionals.

   SECOT és una associació que agrupa a professionals que, havent finalitzat la seva dedicació professional, ofereixen la seva experiència de gestió empresarial a petites empreses.

   Tipus d'assessorament:

   • Diagnòstics inicials de viabilitat de projectes
   • Assessorament i suport en l'elaboració de plans comercials i de negoci
   • Suport per a la realització de plans financers (balanç, compte de pèrdues i guanys, tresoreria)
   • Suport de realització de plans de promoció /comunicació (actuacions a realitzar, materials, assessorament en l'adequació de continguts web als objectius comercials)
   • Diagnòstics sobre la situació de l'empresa des d'una perspectiva empresarial
   • Assessorament en l'estratègia de creixement

   També s'ofereix assessorament especialitzat per empreses i professionals que desitgin internacionalitzar-se.

   Tipus d'assessorament:

   • Implantacions a l'exterior
   • Contactació pública internacional
   • Ajuts i subvencions
   • Assessorament en comerç exterior
   • Certificats
   • Riscos associats en implantació comercial

   Què he de fer?
   Demana visita amb l'assessor al correu electrònic cobdc@cobdc.org.


   COM FER-TE AUTÒNOM PAS A PAS

   Et proporcionem un manual recurs en format PDF [809 Kb] amb les indicacions i passos a seguir per exercir per compte propi.


   PREPARACIÓ D'OPOSICIONS

   Aquest treball elaborat per Adán Server, té per objectiu oferir als bibliotecaris i documentalistes que tenen la intenció de presentar-se a convocatòries per a la provisió de places de bibliotecari/a a qualsevol de les biblioteques públiques de Catalunya, una selecció de recursos d'informació útils per a la preparació de materials d'estudi. A partir de la Proposta de temari per a biblioteques públiques Accés restringit als membres del COBDC elaborada pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya amb la col·laboració de Maite Comalat i Glòria Pérez-Salmerón; s'han seleccionat les fonts que s'han considerat més adients per a la resolució dels seixanta-quatre temes proposats, proporcionant, sempre que ha estat possible, diferents perspectives de cada un d'ells i experiències de casos concrets a tall d'exemple.