Borsa de pèrits

Dictàmens pericials: convocatòria per formar la llista anual de pèrits judicials del COBDC

El Col·legi ha d'oferir anualment un llistat de col·legiats i professionals disposats a actuar com a pèrits judicials, en cas de que siguin requerits. Cal estar en posessió del títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictàmen (LEC art. 340.1), o bé indicar-nos quina/es matèria/es d'especialitat podeu peritar, per ser designats pel COBDC (LEC art. 340.3).

Si us voleu oferir, cal que ens envieu:

  1. una nota fent constar que esteu disposats a actuar com a pèrits judicials, en la que podeu indicar, si s'escau, si limiteu la vostra actuació a un determinat àmbit geogràfic, i/o també, si desitgeu peritar només determinats assumptes, la delimitació i definició de la/les vostra/es especialitat/s de coneixement, aportant si cal, la documentació que us habiliti.
  2. breu currículum acadèmic i professional.


Nota important  Nota important

El llistat es renova anualment cada mes de gener. Els col·legiats i col·legiades que es van oferir com a pèrits els anys anteriors cal que confirmin la seva petició enviant un missatge a la Secretaria del Col·legi ()