Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

COBDC

Estatuts

Capítol 1: Naturalesa, finalitat, àmbit Territorial i funcions

 

 

Article 1. Naturalesa

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per al compliment de les seves finalitats i l’exercici de les seves funcions.

 

Article 2. Propòsit i principis

El Col·legi constitueix l’ens de gestió, participació i representació dels professionals de l’àmbit de la Informació i la Documentació.

És propòsit del Col·legi vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional en aquest àmbit, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

Són principis essencials de la seva estructura i del seu funcionament la igualtat dels seus membres, l’elecció democràtica dels seus òrgans de govern, l’adopció dels acords per majoria i la seva lliure activitat dins del respecte a les lleis.

 

Article 3. Regim jurídic general

El Col·legi es regirà pels presents Estatuts, pels Reglaments de desenvolupament, i per altres normatives que es puguin aprovar en exercici de les seves competències, com per la normativa vigent en col·legis professionals i per aquelles altres disposicions legals que li siguin d’aplicació.

 

Article 4. Àmbit territorial i seu

L’àmbit territorial del Col·legi és Catalunya. Aquesta territorialitat no delimita l’exercici d’actuacions que siguin expressió de les funcions del Col·legi i que derivin de la col·laboració amb organismes de territoris de més enllà del que li és propi.

La seu del Col·legi és Barcelona, al carrer Via Augusta, núm. 56.

 

Article 5. Relacions amb l’Administració

El Col·legi, en tot allò relatiu als aspectes institucionals i corporatius, es relacionarà amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o amb aquell en què es delegui. En tot allò relatiu al contingut de la professió, es relacionarà amb els organismes locals, autonòmics i estatals o d’altra entitat jurídica que actuï en nom de l’Administració.

 

Article 6. Delegacions

La creació d’un col·legi, per segregació d’aquest dins de l’àmbit territorial de Catalunya, donarà lloc a la creació del Consell de Col·legis de Catalunya, segons el que disposa la Llei. Dins de l’àmbit territorial del Col·legi, serà possible la constitució de Delegacions, per acord de l’Assemblea General de col·legiats, segons les normes i règim de funcionament que aquesta determini.

 

Article 7. Funcions

1. Correspon al Col·legi l’exercici, en règim d’autonomia, de les funcions públiques següents:

 • a) Ordenar l’exercici professional en qualsevol de les seves formes i modalitats.
 • b) Representar els interessos generals de l’exercici professional.
 • c) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures dels col·legiats i promoure que el seu exercici professional s’adeqüi a la normativa i als principis deontològics que el regeixen, com també als drets i les necessitats de la ciutadania.
 • d) Prevenir l’intrusisme i combatre la competència deslleial i altres actuacions irregulars en relació amb l’àmbit de la Informació i la Documentació, exercint la potestat disciplinària sobre les persones col·legiades i adoptant, si s’escau, les mesures i les accions establertes per l’ordenament jurídic.
 • e) Intervenir, per via de mediació o d’arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.
 • f) Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en els seus òrgans consultius, quan hi sigui contemplada o quan s’hi requereixi; proposar l’adopció de mesures relatives a l’ordenació i la regulació de la professió; i informar sobre els projectes de llei i disposicions de diferent rang que afectin l’exercici de la professió o el Col·legi.
 • g) Promoure i facilitar la formació continuada de les persones col·legiades per mantenir actualitzada la seva capacitació professional.
 • h) Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs, que siguin d’interès per a les persones col·legiades i per a la ciutadania.
 • i) Promoure la recerca en l’àmbit de la Informació i la Documentació, com la seva difusió.
 • j) Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l’exercici de la professió col·legiada.
 • k) Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.
 • l) Emetre informes i dictàmens relatius a l’àmbit de la Informació i la Documentació i el seu exercici professional, i visar els treballs professionals en els casos i en la forma que estableixi la Junta de Govern.
 • m) Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris i aranzels professionals.
 • n) Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
 • o) Fomentar i prestar serveis en interès dels col·legiats i de la professió en general.
 • p) Aquelles funcions de naturalesa pública que li atribueixi la legislació vigent.

2. La Generalitat i les administracions locals de Catalunya poden acordar amb el Col·legi la delegació de funcions que els siguin pròpies en un conveni específic en què es determini l’abast i les condicions de la delegació, com també els mitjans i els recursos necessaris per exercir-les.

3. El Col·legi s’ha de dotar d’una estructura col·legial formada pels recursos humans, materials i econòmics adequats a l’exercici de les seves funcions, que hauran de ser administrats de manera prudent i considerada.

 

Article 8. Reglamentació

Amb l’objectiu d’articular la dinàmica col·legial, la Junta de Govern pot sotmetre a votació de l’Assemblea l’aprovació d’un reglament de règim intern, com també de protocols i normes de seguiment en aspectes específics de l’activitat del Col·legi.

Així mateix, les pràctiques i les normes d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació al Col·legi es podran regular per mitjà del reglament que s’aprovi amb aquesta finalitat.

Correspon a l’Assemblea General l’aprovació dels reglaments interns del Col·legi.

 

 

Capítol 2: Afiliació i baixa

 

Article 9. Col·legiació

És determinació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya incorporar les persones amb el títol universitari en l’àmbit de la Informació i la Documentació, obtingut d’acord amb la legislació acadèmica vigent i precedent, o d’acord amb el procés reglat d’homologació o convalidació, com també les persones habilitades legítimament amb anterioritat que exerceixin la professió en el seu àmbit.

 

Article 10. Obligatorietat de la col·legiació

La incorporació al Col·legi és preceptiva per a tothom qui exerceixi la professió i tingui la seva seu professional, única o principal, a Catalunya. Aquesta col·legiació habilita per prestar els serveis professionals a tot el territori espanyol, llevat que una llei ho disposi. Els col·legiats d’altres col·legis del territori espanyol i que prestin llurs serveis a Catalunya hauran de comunicar la seva actuació a aquest Col·legi.

El requisit de col·legiació no és necessari si es tracta de personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa a l’exercici amb caràcter exclusiu de les funcions i les activitats pròpies de llur professió que exerceixen per compte d’aquelles.

La incorporació al col·legi professional no és necessària si es tracta de professionals de la Unió Europea, establerts amb caràcter permanent i col·legiats en qualsevol país de la Unió, que vulguin exercir la professió amb caràcter ocasional a Catalunya. En aquest cas, s’apliquen les normes comunitàries que correspongui.

El Col·legi adoptarà tots els mecanismes necessaris per facilitar les inscripcions de les societats professionals, que s’ordenaran d’acord al reglament de règim intern que aprovi l’Assemblea General.

 

Article 11. Tramitació de la col·legiació

Han de ser admeses al Col·legi les persones que ho sol·licitin atenint-se a la tramitació i als requeriments que estableixi la Junta de Govern.

Les persones que vulguin donar-se d’alta al Col·legi i estiguin col·legiades o procedeixin d’altres col·legis de bibliotecaris-documentalistes de l’Estat gaudeixen de l’exempció del pagament dels drets de col·legiació que fixi la Junta de Govern o que resulti dels convenis amb el col·legi de procedència. També gaudeixen de la mateixa exempció els professionals que retornin al Col·legi després d’una baixa voluntària inferior als tres anys.

 

Article 12. Admissió i denegació de la col·legiació

La sol·licitud de col·legiació ha de ser admesa expressament, o refusada raonadament, en el termini d’un mes des de la seva presentació.

L’admissió de la sol·licitud atribueix els drets i els deures establerts als Estatuts i els que disposi la legislació vigent.

 

Article 13. Col·legiats no exercents

Els col·legiats que deixin d’exercir la professió en l’àmbit de la Informació i la Documentació poden acreditar-ho al Col·legi i ser reconeguts, si ho sol·liciten, com a persones col·legiades no exercents. Els col·legiats no exercents conserven els seus drets corporatius i continuen obligades amb el compliment dels deures col·legials, si bé gaudeixen de la bonificació de quotes i derrames que fixi la Junta de Govern.

 

Article 14. Usuaris del Col·legi

Els usuaris del Col·legi són aquells que estan vinculats a l’exercici de la professió, amb possessió de titulació universitària diferent a la de l’àmbit de la Informació i la Documentació, i que estan interessats en els serveis del Col·legi. A través de l’abonament de la quota d’inscripció i de la quota anual es beneficien dels mateixos serveis que els col·legiats, però no poden exercir el vot ni ser elegits membres de la Junta de Govern. Els usuaris són inscrits al Registre d’Usuaris del Col·legi (RUSC).

 

Article 15. Membres institucionals del Col·legi

Els membres institucionals del Col·legi són aquelles organitzacions, públiques o privades, vinculades o amb interès en l’àmbit de la Informació i la Documentació, i que estan interessades en els serveis del Col·legi. A través de l’abonament de la quota anual es beneficien dels serveis establerts per la Junta de Govern, però no poden participar en el procés electoral a la Junta de Govern. Els membres institucionals són inscrits al Registre d’Usuaris del Col·legi (RUSC).

 

Article 16. Baixa del Col·legi

Són motius de baixa:

 1. La defunció i la declaració d’incapacitat
 2. L’admissió de la sol·licitud de baixa justificada en el cessament de l’activitat professional.
 3. La pèrdua de les condicions requerides a fi de col·legiació.
 4. La desatenció de la quota col·legial anual. La rehabilitació és automàtica en aquest cas sempre que es faci efectiu el pagament de la quota i es demostra l’interès legal meritat, sempre i quan no subsisteixi un altre motiu de baixa.
 5. L’expulsió acordada en l’expedient disciplinari corresponent.

 

 

Capítol 3: Drets i Deures dels col·legiats

 

Article 17. Drets dels col·legiats

Els col·legiats tenen els drets següents:

 1. Exercir la professió d’acord amb els criteris deontològics i la capacitació professional reconeguda.
 2. Participar en l’activitat col·legial i, especialment, prendre part en les assemblees, amb veu i vot.
 3. Ésser assistit pel Col·legi davant tercers en tot allò relacionat amb l’exercici professional.
 4. Ésser representat per la Junta de Govern i presentar-hi suggeriments, sol·licituds i queixes.
 5. Constituir-se en candidats i electors dels càrrecs directius.
 6. Formar comissions i grups de treball.
 7. Utilitzar les dependències col·legials, per a activitats afins i d’acord amb la regulació existent, i beneficiar-se dels serveis, l’assessorament , els programes i altres avantatges que el Col·legi posi a disposició.
 8. Accedir a la documentació i als assentaments oficials del Col·legi, obtenir certificacions i rebre informació sobre l’activitat i els serveis del Col·legi i les qüestions d’interès relacionades amb l’àmbit de la Informació i la Documentació.
 9. Al·legar la condició de col·legiat i disposar del carnet que l’acrediti.
 10. Qualsevol altre dret que reconegui la legislació vigent.

Article 18. Deures dels col·legiats

Els col·legiats tenen els deures següents:

 1. Respectar les normes col·legials i atenir-s’hi.
 2. Contribuir al sosteniment econòmic del Col·legi i, en conseqüència, satisfer les quotes ordinàries i extraordinàries que estableixi l’Assemblea General, a proposta de la Junta de Govern. Els col·legiats no exercents tindran dret a una reducció de les quotes col·legials en la proporció que fixi l’Assemblea, a proposta de la Junta de Govern.
 3. Seguir i respectar els principis deontlògics de l’exercici de la professió.
 4. Informar el Col·legi dels canvis de les seves dades personals i professionals en un termini de 30 dies.
 5. Posar en coneixement del Col·legi els casos d’intrusisme, corrupció o competència deslleial, i els fets i les circumstàncies que puguin incidir en la vida col·legial o en l’exercici de la professió.
 6. Exercir fidelment i digna els càrrecs per als quals siguin elegits, responent a la confiança dipositada sempre que no ho impedeixin causes inevitables.
 7. Respectar els drets corporatius i professionals de la resta de col·legiats.

Article 19. Règim disciplinari professional

El règim disciplinari professional es regirà per la normativa vigent sobre col·legis professionals, i per la normativa general sobre procediment administratiu comú.

Els col·legiats estan subjectes a la responsabilitat disciplinària derivada de l’incompliment de la normativa deontològica, amb independència de l’eventual responsabilitat civil, penal o administrativa en què puguin incórrer.

Aquesta responsabilitat s’exigeix mitjançant la tramitació del procediment disciplinari corresponent, d’acord amb les infraccions i les sancions tipificades en la Llei catalana de col·legis professionals, i de conformitat amb la resta de normativa aplicable.

La imposició de tota sanció establerta per aquesta llei s’ha d’haver dictat en el marc d’un expedient previ. En la tramitació d’aquest expedient s’han de garantir, almenys, els principis de presumpció d’innocència, d’audiència de la persona afectada, de motivació de la resolució final i de separació dels òrgans instructor i decisori.

Les sancions es graduen en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas, d’acord amb els principis generals establerts per a la potestat sancionadora en la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.

 

19.1.- Classificació de les infraccions.

Les infraccions en què es pot incórrer en l’exercici de les professions titulades es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

 

19.1.1 .- Infraccions molt greus. Són infraccions molt greus:

 • L’exercici d’una professió sense tenir el títol professional habilitant.
 • L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici greu per a les persones destinatàries del servei del professional o la professional o per a terceres persones.
 • La vulneració del secret professional.
 • L’exercici de la professió que vulneri una resolució administrativa o judicial ferma d’inhabilitació professional, de declaració d’incompatibilitat administrativa o professional o de conflicte d’interessos, o una disposició legal en què s’estableixi la prohibició d’exercir.
 • La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació, que es produeixin en l’exercici de la professió.
 • L’exercici d’una professió col·legiada per qui no compleix l’obligació de col·legiació.
 • La contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que l’objecte de llur contracte de treball comprengui, totalment o parcialment, la realització de tasques pròpies de la professió.

19.1.2 .- Infraccions greus. Són infraccions greus:

 • La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals.
 • L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici per a les persones destinatàries del servei del professional o la professional.
 • L’ incompliment de l’obligació que tenen les persones col·legiades de comunicar els supòsits d’intrusisme professional dels quals siguin coneixedores.
 • L’ incompliment del deure d’assegurança, si és obligatòria.
 • L’ incompliment del deure de prestació obligatòria establert per aquesta llei o per les normes que així ho disposin, llevat de l’acreditació de causa justificada que faci impossible la prestació del servei, després d’haver estat requerida degudament.
 • Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial d’acord amb el que estableixin les lleis.
 • Les actuacions professionals que vulnerin els principis constitucionals i internacionals d’igualtat i de no- discriminació.

Article 19.1.3 .- Infraccions lleus. És infracció lleu la vulneració de qualsevol norma que reguli l’activitat professional, sempre que no sigui una infracció greu o molt greu.

 

19.2.- Sancions

1. Les infraccions molt greus poden ésser objecte de les sancions següents:

 • Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.
 • Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros.

2. Les infraccions greus poden ésser objecte de les sancions següents:

 • Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any. L’òrgan que té potestat per a imposar la sanció ha de comunicar la seva decisió a les administracions competents i al consell de col·legis professionals que correspongui
 • Multa d’entre 1.001 euros i 5.000 euros.

3. Les infraccions lleus poden ésser objecte de les sancions següents:

 • Amonestació.
 • Multa d’una quantitat no superior a 1.000 euros.

19.3.- Prescripció

 1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus prescriuen al cap de dos anys i les lleus prescriuen al cap d’un any, a comptar d’ençà del dia en què la infracció es va cometre.
 2. La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a iniciar si l’expedient sancionador ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable a la presumpta persona infractora.
 3. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys d’haver estat imposades, les sancions per faltes greus prescriuen al cap de dos anys i les sancions per faltes lleus prescriuen al cap d’un any.
 4. Les sancions que comporten una inhabilitació professional per un període igual o superior a tres anys prescriuen un cop transcorregut el mateix termini pel qual van ésser imposades.
 5. Els terminis de prescripció de les sancions es comencen a comptar a partir de l’endemà del dia en què esdevingui ferma la resolució que les imposa.
 6. La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment d’execució. El termini de prescripció es torna a iniciar si el procediment d’execució resta aturat durant més de sis mesos per una causa no imputable a la persona infractora.

 

Capítol 4: Govern del Col·legi

 

Article 20. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Col·legi són els següents:

 1. L’Assemblea General de col·legiats, que és l’òrgan sobirà del Col·legi.
 2. La Junta de Govern, que és l’òrgan de direcció i administració.

Aquests òrgans de govern actuaran d’acord amb els principis de democràcia, autonomia i participació col·legial.

En la seva organització i funcionament, els òrgans col·legials es regiran per la Llei, pels presents Estatuts i per la resta de l’ordenament jurídic aplicable.

 

Article 21. Assemblea General

L’Assemblea General de col·legiats, com a òrgan plenari, és integrada per tots els col·legiats de ple dret, exercents i no exercents, i els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen tots els col·legiats.

Aquest òrgan delibera sobre qualsevol assumpte d’interès per al Col·legi, adopta acords en l’àmbit de la seva competència i controla l’activitat de la Junta de Govern.

Tots els col·legiats no suspesos en l’exercici dels seus drets tenen dret de vot en l’òrgan plenari.

 

Article 22. Reunions ordinàries de l’Assemblea

L’Assemblea General es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades l’any. La primera se celebrarà al llarg del primer quadrimestre, essent obligatori incloure en la mateixa l’examen i aprovació de la liquidació i compte de resultats, la memòria d’activitat i el pressupost de l’exercici anterior. La segona assemblea se celebrarà durant el tercer quadrimestre i en ella s’haurà d’aprovar el pla d’activitat i el pressupost de l’exercici següent.

 

Article 23. Reunions extraordinàries de l’Assemblea

Tota Assemblea que no sigui de les previstes en l’article anterior tindrà la consideració d’Assemblea General Extraordinària.

Les assembles extraordinàries es duran a terme bé a iniciativa de la Junta de Govern, bé a petició d’un nombre de col·legiats que representi un percentatge superior al 5% del cens total dels col·legiats.

Les sol·licituds dels col·legiats perquè es dugui a terme una Assemblea General Extraordinària hauran d’expressar, de manera justificada i raonada, els assumptes concrets que han d’ésser tractats i acompanyar-los de les propostes que es pretenguin sotmetre a consideració i votació.

 

Article 24. Convocatòria

La Presidència de la Junta de Govern ha de fer saber als col·legiats, a través de comunicació personal escrita, la convocatòria de les assemblees amb quinze dies d’antelació, indicant a més del lloc, el dia i l’ordre del dia de la reunió, l’hora de la primera i segona convocatòries.

No es podrà prendre cap acord sobre qüestions que no figurin en l’ordre del dia.

Des de l’endemà de l’acord de convocatòria de l’Assemblea i fins al dia en què es dugui a terme, la documentació dels assumptes que s’hauran de tractar estarà a disposició de tots els col·legiats a la Secretaria del Col·legi, sens perjudici que es pugui publicar igualment a través dels mitjans telemàtics del Col·legi.

 

Article 25. Validesa dels acords de les assemblees

Perquè els acords siguin vàlids, tant en les Assemblees ordinàries com en les extraordinàries, caldrà l’assistència mínima, en primera convocatòria, de la meitat més un del total de col·legiats i, en segona convocatòria, de qualsevol nombre d’assistents.

L’Assemblea General Extraordinària quedarà vàlidament constituïda quan concorrin com a mínim el vint-i-cinc per cent de les persones col·legiades signants de la sol·licitud de convocatòria.

En ambdós casos, els acords adoptats ho seran per majoria simple de vots vàlids. La segona convocatòria sempre tindrà lloc mitja hora després de la primera.

Independentment del quòrum de participació, cal una majoria de dos terços dels assistents per aprovar:

 1. L’adquisició, la venda i l’alienació o l’establiment de càrregues sobre el patrimoni col·legial.
 2. L’establiment d’acords o convenis que vinculin el Col·legi més de cinc anys.
 3. L’ampliació o la reducció del pressupost aprovat fonamentada en circumstàncies excepcionals.
 4. La segregació territorial del Col·legi i l’agrupació amb altres col·legis professionals, ha d’ésser adoptat per majoria absoluta dels col·legiats de ple dret assistents.

 

Article 26. Forma de la votació

La votació serà a braç alçat, llevat que la majoria dels assistents acordi que sigui nominal o secreta. Quan el nombre d’assistents a l’Assemblea ho faci aconsellable, la Junta de Govern podrà acordar l’ús d’un sistema de votació electrònica.

La Junta de Govern podrà habilitar un sistema d’emissió del vot per via telemàtica, la qual ha de permetre acreditar la identitat i la condició de col.legiat de la persona emissora, la condició d’exercent o no exercent, com també la inalterabilitat del contingut del vot.

 

Article 27. Presidència de l’Assemblea

La presidència de l’Assemblea General correspon a la Presidència de la Junta de Govern i, en cas d’absència, a la Vicepresidència.

La Secretaria estendrà una acta, amb el vistiplau de la Presidència, on es farà constar el contingut dels acords adoptats i un resum dels assumptes debatuts i de les intervencions de les quals s’hagi sol·licitat. Les actes estaran signades per la Presidència o per qui hagués presidit l’Assemblea General, en les seves funcions, com també per la Secretaria.

Les actes seran recollides per ordre cronològic en el llibre d’actes de l’Assemblea General, que serà degudament arxivat i custodiat en la Secretaria del Col·legi.

També es custodiaran els enregistraments de les assemblees que es realitzin per qualsevol mitjà tècnic.

Els col·legiats tindran dret a obtenir, prèvia sol·licitud escrita, una certificació de l’acta de les Assemblees, o de l’extracte que els interessi. També tindran dret a consultar o visionar els enregistraments de les sessions en les dependències col·legials o per mitjà de qualsevol altre via telemàtica establerta pel Col·legi.

 

Article 28. Atribucions de la sessió ordinària de l’Assemblea

Correspon a l’Assemblea General:

 1. Aprovar canvi de domicili en la mateixa localitat.
 2. Aprovar els pressupostos anuals, el pla d’activitat, la memòria i el balanç econòmic de l’any anterior.
 3. Fixar les quotes col·legials.
 4. Decidir sobre la inversió dels béns col·legials.
 5. Aprovar el reglament de deontologia professional.
 6. Aprovar les aportacions extraordinàries.
 7. Decidir sobre aquelles qüestions que la Junta de Govern sotmeti a la seva consideració.
 8. Aprovar la creació de delegacions col·legials.
 9. Elegir els membres de la Junta de Govern i decidir-ne la destitució.
 10. Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, reglaments o altres normes.

Article 29. Junta de govern

La Junta de Govern té caràcter col·legiat.

La Junta de Govern és l’òrgan de direcció, seguiment i impuls de l’acció de govern, administració i gestió del Col·legi.

La Junta de Govern té caràcter col·legiat i en formen part i la componen el/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretari/ària, el/la Tresorer/a, i un mínim de sis Vocals elegits/des d’acord amb el procediment establert en els presents Estatuts.

Els seus membres han d’ésser elegits, en una reunió de l’assemblea mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret de tots els col·legiats.

El mandat dels membres de la Junta de Govern serà de quatre anys i podran exercir el mateix càrrec, com a màxim, dues reeleccions de mandat conforme a aquests Estatuts.

 

Article 30. Vacants en la Junta de Govern

Si per qualsevol causa cessés algun membre abans d’acabar el període de govern, la seva responsabilitat serà assumida per un altre membre, segons acord de la Junta de Govern.

En cas que cessessin més d’un terç dels membres de la Junta de Govern es procedirà a cobrir per elecció els càrrecs vacants, solament per al període que resti al seu govern i sempre que aquest període sigui superior a un any.

 

Article 31. Reunions de la Junta de govern

La Junta de Govern serà convocada per iniciativa de la Presidència i es reunirà, com a mínim, una vegada al mes. També podrà ser convocada per la Presidència a petició de tres membres de la Junta de Govern. Els acords de la Junta de Govern es prendran per majoria simple d’assistents i seran vàlids si són presos en una reunió a la qual assisteixin la meitat més un de la totalitat dels seus membres.

 

Article 32. Atribucions de la Junta de govern

Correspon a la Junta de Govern la representació del Col·legi, la seva direcció i administració i execució dels acords adoptats per l’Assemblea General. Són atribucions de la Junta de Govern les següents:

 1. Vetllar en general pel bon funcionament i la bona gestió del Col·legi, d’acord amb els fins col·legials adoptant les mesures necessàries, d’acord amb la legislació vigent, en temes de recursos humans, recursos econòmics, infrastructures, etc.
 2. Complir i fer complir els acords de l’Assemblea General.
 3. Decidir sobre les sol·licituds de col·legiació i de baixa.
 4. Administrar els béns del Col·legi i també recaptar les quotes de tot tipus que hagin de fer efectives els col·legiats.
 5. Confeccionar els pressupostos econòmics i el pla d’activitats anuals.
 6. Adoptar les mesures que es considerin convenients per a la defensa del Col·legi i de la professió.
 7. Imposar, prèvia instrucció de l’oportú expedient, sancions disciplinàries.
 8. Crear les comissions necessàries per al millor compliment de les funcions col·legials i dissoldre-les quan calgui.
 9. Designar els representants del Col·legi davant els organismes, entitats, institucions o actes, sempre que sigui oportú.
 10. Informar els col·legiats de les activitats i acords del Col·legi i preparar la Memòria anual de la seva gestió.
 11. Convocar les Assemblees Generals ordinàries i extraordinàries.
 12. Totes aquelles altres funcions que no siguin expressament assignades a l’Assemblea General i tinguin relació amb l’activitat i funcionaments col·legials.

Article 33. Atribucions de la Presidència

Són atribucions de la Presidència:

 1. La representació legal del Col·legi.
 2. Presidir la Junta de Govern i l’Assemblea General, com també totes les sessions de les comissions a les quals assisteix.
 3. Autoritzar, amb la seva signatura, tota mena de documents col·legials.
 4. Conferir apoderament per a qüestions judicials, quan així hagi estat autoritzat per la Junta de Govern.
 5. Convocar la Junta de Govern i l’Assemblea General.
 6. Autoritzar l’obertura de comptes corrents del Col·legi, tant en entitats bancàries com en caixes d’estalvi.
 7. Autoritzar el moviment de fons d’acord amb les propostes de la Tresoreria.
 8. Constituir i cancel·lar tot tipus de fiances i dipòsits.
 9. Coordinar les tasques dels membres de la Junta de Govern.

Article 34. Atribucions de la Vicepresidència

Correspon a la Vicepresidència substituir la Presidència en totes les comeses i funcions que aquesta expressament li delegui. També la substituirà en cas d’absència, malaltia i vacant de la presidència, sempre que, en cas de vacant per dimissió, aquesta hagi estat acceptada per la Junta de Govern i ratificada per l’Assemblea General.

 

Article 35. Atribucions de la Secretaria

Correspon a la Secretaria:

 1. Portar els llibres oficials.
 2. Redactar i signar el llibre d’Actes, amb el vistiplau de la Presidència.
 3. Supervisar el funcionament dels serveis administratius del Col·legi.
 4. Tenir la responsabilitat del registre de col·legiats i dels expedients personals corresponents.
 5. Expedir certificacions amb el vistiplau de la Presidència.
 6. Donar compliment als acords adoptats per la Junta de Govern.

Article 36. Atribucions de la Tresoreria

Correspon a la Tresoreria:

 1. Supervisar i donar directrius, segons els acords de Junta, per a l’ús dels recursos del Col·legi, i efectuar els pagaments que correspongui, amb l’autorització de la Presidència.
 2. Supervisar la comptabilitat del Col·legi, custodiant les escriptures i documents corresponents al patrimoni.
 3. Portar compte i raó dels llibres de cobrament i despeses, i estendre els lliuraments que sotmetrà a l’ordre de pagament i vistiplau de la Presidència.
 4. Supervisar i donar directrius del projecte de pressupost i de la seva liquidació.

Article 37. Atribucions de les Vocalies

Els vocals col·laboraran en els treballs de la Junta de Govern i podran assumir-hi funcions específiques, assistiran a les seves reunions i deliberacions i podran formar part de les comissions i grups de treball que es constitueixin al Col·legi. També, per acord de la Junta Permanent, podran substituir els càrrecs en les absències temporals o quan es produeixi alguna vacant.

 

Article 38. Comissió executiva

La Comissió executiva de la Junta de Govern estarà constituida per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i la Tresoreria. Les seves funcions seran les de vetllar per l’execució dels acords de la Junta de Govern, com també resoldre per delegació aquells assumptes que li hagin estat assignats per la Junta.

 

Article 39. Gerència

Per tal d’agilitar la gestió ordinària i l’administració del Col·legi, el ple de la Junta de Govern pot decidir el nomenament i la contractació d’un/a Gerent a qui es faculti per a l’exercici de les funcions que estableixi l’acord. No són delegables els actes que hagin d’ésser autoritzats o aprovats per l’òrgan plenari.

La Junta de Govern, per a les funcions de naturalesa privada, delega en la Gerència del Col·legi les següents funcions:

 1. Executar els acords de la Junta de Govern.
 2. Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis i activitats del Col·legi.
 3. Exercir la direcció del personal del Col·legi.
 4. Adjudicar i formalitzar els contractes que requereix la gestió del Col·legi i que hagin estat aprovats per la Junta de Govern i vigilar-ne el compliment i l’execució.
 5. Executar les despeses i ordenar els pagaments dins els límits dels crèdits del pressupost de despeses del Col·legi amb el vistiplau de Tresoreria i Presidència.
 6. Elaborar l’avantprojecte de pressupost i la proposta de programa d’actuació del Col·legi.
 7. Exercir qualsevol altra funció necessària per a la gerència del Col·legi i les que li delegui la Junta de Govern.

Article 40. Comissions col·legials

Els objectius, composició i competència de les comissions col·legials vindran determinats per les necessitats i objectius generals del Col·legi. Podran proposar la creació de Comissions un nombre de col·legiats no inferior a sis, sol·licitant-ho per escrit a la Junta de Govern. Seran funcions de les comissions col·legials: assessorar la Junta de Govern quan aquesta ho sol·liciti; desenvolupar els aspectes del treball professional; proposar iniciatives d’actuació a la Junta de Govern; informar l’Assemblea general dels treballs realitzats. Les conclusions i propostes de les comissions seran comunicades a la Junta de Govern que les estudiarà i aprovarà. En cas que no les consideri oportunes informarà raonadament de la seva decisió.

 

Article 41. Comissió Deontològica

El COBDC crearà una Comissió Deontològica que tindrà com a funcions:

 1. Vetllar pel respecte i compliment del codi deontològic i assessorar la Junta de Govern del COBDC.
 2. Actualitzar periòdicament el codi deontològic per tal de garantir-ne la vigència i l’actualitat del text.

Article 42. Règim jurídic i impugnació dels actes col·legials

Els acords i resolucions dels òrgans de govern que es dictin en exercici de les funcions públiques i potestats administratives del Col·legi estaran sotmesos al Dret administratiu.

Els acords i resolucions dels òrgans col·legials que es dictin en exercici de les seves funcions privades, en matèria de patrimoni i de contractació, quedaran subjectes al Dret privat. La seva impugnació o reclamació, i també l’exigència d’eventuals responsabilitats, se sotmetran a la jurisdicció civil.

Els acords i les decisions del Col·legi que es dictin en matèria de contractació i relacions amb el seu personal es regiran pel Dret laboral. La seva impugnació o reclamació, com també l’exigència de les responsabilitats que poguessin derivar-se, se sotmetran a la jurisdicció laboral.

 

Article 43. Executivitat dels actes col·legials

Els acords i les resolucions que es dictin en exercici de les funcions públiques i potestats administratives del Col·legi seran immediatament executius, llevat que el propi acord indiqui un altre moment, o que l’eficàcia quedi supeditada a la seva notificació, publicació o aprovació d’un altre òrgan.

Les resolucions adoptades en exercici de la potestat disciplinària seran executives quan posin fi a la via administrativa. En la resolució corresponent es podran adoptar les mesures cautelars precises per garantir-ne l’eficàcia, mentre no sigui executiva.

 

Article 44. Terminis

Els terminis que aquests Estatuts assenyalin per dies s’entendrà que són dies hàbils i, per tant, descomptats els diumenges i els festius, llevat que s’indiqui expressament que són naturals.

El còmput dels terminis es farà d’acord amb la legislació de procediment administratiu comú.

 

Article 45. Notificació

Els acords, resolucions i actes adoptats pels òrgans del Col·legi es notificaran a aquells qui tinguin la consideració d’interessats, en els termes previstos per la legislació de procediment administratiu comú.

La notificació als col·legiats s’efectuarà en el domicili que correspongui a aquest efecte, segons les regles generals establertes als Estatuts.

Les notificacions efectuades per mitjans telemàtics tindran els mateixos efectes, sempre que els destinataris hagin donat el seu consentiment, i quan permetin tenir constància de la recepció per l’interessat i acreditin la inalterabilitat del contingut de la comunicació.

 

Article 46. Recursos

Els acords i actes definitius dels òrgans de govern del Col·legi, sotmesos al Dret administratiu, posen fi a la via administrativa, i podran ésser impugnats davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb els requisits i terminis establerts per la legislació reguladora d’aquesta jurisdicció. Els actes de tràmit que impedeixin continuar el procediment, que resolguin indirectament les qüestions de fons o produeixin indefensió o perjudicis greus també seran impugnables en aquesta jurisdicció.

Alternativament, els actes a què es refereix l’apartat anterior també podran ser objecte de recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des de la data de notificació individual o de la publicació, o dins el termini de tres mesos a partir del dia següent a aquell en què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixin el efectes del silenci administratiu. Contra la resolució del recurs de reposició, també es podrà interposar recurs contenciós administratiu, d’acord amb la legislació vigent. També es podrà interposar qualsevol altre recurs, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu.

La resolució dels recursos serà motivada i congruent amb les pretensions de la persona recurrent, i en cap cas podrà agreujar la seva situació inicial.

El règim jurídic dels recursos serà el regulat en la Llei de procediment administratiu comú.

 

 

Capítol 5: Règim electoral

 

Article 47. Electors i elegibles

Tots els col·legiats tenen dret a actuar com a electors i com a elegibles en la designació de membres de la Junta de Govern.

Article 48. Convocatòria d’eleccions

La Junta de Govern procedirà, dos mesos abans, com a mínim, de la data prevista de celebració, a convocar eleccions i farà pública al mateix temps la llista definitiva de col·legiats fixant-la en el tauler d’anuncis de la Secretaria del Col·legi i a través dels mitjans telemàtics habituals. Aquesta llista romandrà en el tauler d’anuncis fins a la finalització del procés electoral. La convocatòria serà comunicada personalment per escrit.

El contingut mínim de la convocatòria serà el següent:

 1. Càrrecs objecte d’elecció i requisits exigits per poder aspirar a cadascun.
 2. Termini i lloc de presentació de candidatures.
 3. Dia, hora i lloc de la celebració de les eleccions.
 4. Hora en què es tancaran les urnes i hora i lloc en què començarà l’escrutini.
 5. Lloc i data a partir de la qual es publicaran les llistes separades dels col·legiats exercents i no exercents amb dret a vot.

La convocatòria haurà de notificar-se per escrit a tots els col·legiats, sens perjudici d’emprar també les vies telemàtiques de comunicació habitual del Col·legi.

 

Article 49. Reclamacions

Els col·legiats que vulguin reclamar sobre l’esmentada llista, podran fer-ho per escrit, o mitjançant les vies ordinàries de comunicació admeses per la Junta de Govern, durant el termini de deu dies naturals des del moment d’haver rebut la convocatòria. La Junta de Govern haurà de resoldre la reclamació en el termini de cinc dies naturals.

 

Article 50. Calendari electoral

La convocatòria electoral especificarà el calendari electoral i el procediment de votació, escrutini i proclamació, i dels recursos que s’escaiguin.

 

 

Article 51. Condicions de les candidatures

Podran presentar-se candidatures completes, parcials o individuals per a cada càrrec de la Junta de Govern. Un mateix candidat no podrà presentar-se per a dos càrrecs. Les candidatures, adreçades a la Secretaria de la Junta de Govern, hauran de presentar-se dintre del termini de temps fixat per la mateixa Junta de Govern, la qual haurà de proclamar-les, com a mínim, vint dies naturals abans de la data de les eleccions, mitjançant comunicació a tots els col·legiats.

 

Article 52. Difusió de les candidatures

La Junta de Govern facilitarà, d’acord amb els mitjans de què disposi el Col·legi, la propaganda dels candidats en condicions d’igualtat. Contra la proclamació dels candidats podrà presentar reclamació davant de la Junta de Govern qualsevol col·legiat, en el termini de tres dies, la qual serà resolta en altres tres dies per la Junta de Govern.

 

Article 53. Constitució de la mesa electoral

El dia fixat per a les eleccions es constituirà en els locals i hora de la convocatòria la mesa electoral, que estarà formada per un/a president/a, dos vocals i un/a secretari/ària, tots ells nomenats per la Junta de Govern, o bé membres de la Junta de Govern, sempre que no es presentin a les eleccions com a candidats. Cada candidat podrà assignar un interventor.

 

Article 54. Votació

Els col·legiats exerciran el seu dret a vot en les paperetes oficials, autoritzades pel Col·legi, i designaran expressament cada càrrec i la persona elegida per a cada un. En el moment de votar s’identificaran als membres de la mesa amb el carnet de col·legiat i dipositaran el seu vot en una urna precintada. El secretari de la mesa anotarà en una llista el nom dels col·legiats que hagin dipositat el seu vot.

 

Article 55. Votació per correu

Qui no voti personalment ho podrà fer per correu certificat, trametent la papereta en un sobre tancat, a la presidència de la mesa. Aquest sobre anirà dintre d’un altre que contindrà una fotocòpia del document nacional d’identitat. El segon sobre anirà tancat i hi constarà clarament el remitent, amb la signatura sobre el creuament de la solapa. Els vots per correu s’enviaran a la Secretaria de la Junta de Govern dirigits a la presidència de la mesa i seran recollits per aquesta abans de l’hora fixada per cloure la votació.

Sens perjudici del seguiment del procés electoral descrit, la Junta de Govern pot establir un procediment telemàtic per a l’exercici del dret de vot en els processos electorals, tenint cura de garantir l’acreditació del col·legiat i la certesa del vot.

 

Article 56. Escrutini

Un cop acabada la votació, la mesa comprovarà que els vots enviats per correu fins al dia de la votació corresponen a col·legiats que no l’han exercit personalment. A continuació s’obriran els sobres, s’introduiran les paperetes en l’urna i se’n farà l’escrutini, el qual serà públic. La secretaria de la mesa aixecarà acta de la votació i de les seves incidències, la qual haurà de ser signada per tots els membres de la mesa i pels interventors, si n’hi ha, els quals tindran dret a fer constar les seves queixes.

 

Article 57. Recompte de vots

Es comptabilitzaran els vots assignats a cada candidat individualment. El candidat elegit serà el qui obtingui més vots pel càrrec al qual es presenti; en el cas d’empat, serà elegit el més antic.

 

Article 58. Vots nuls

Seran nul·les les paperetes que assignin un càrrec a un candidat que no es presenti per a aquell càrrec, i també les que continguin ratllades, esmenes, o qualsevol altre tipus d’alteració que pugui induir a error. Seran també nuls els vots emesos per correu que continguin més d’una papereta.

 

Article 59. Proclamació de la candidatura

La Junta de Govern, en el termini de vint-i-quatre hores, resoldrà, amb caràcter definitiu, totes les reclamacions dels interventors i altres incidències, i proclamarà els candidats elegits. La composició de la nova Junta elegida serà comunicada al Departament de Justícia de la Generalitat o aquell en qui es delegui, i a tots el col·legiats.

En cas que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada, sense necessitat de votació, el dia que s’hagi fixat per a la votació.

Si la Junta de Govern decidís, a la vista de les impugnacions presentades, anul·lar l’elecció, procedirà a convocar pel mateix procediment establert en aquest articulat noves eleccions en el termini d’un mes. La nova Junta de Govern prendrà possessió en el termini màxim d’un mes des de la seva proclamació.

 

Article 60. Recursos

Contra les resolucions de la Junta de Govern en matèria electoral, qualsevol col·legiat podrà interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern, la resolució de la qual esgotarà la via administrativa i es podrà interposar recurs contenciós-administratiu.

 

 

Capítol 6: Règim econòmic

 

Article 61. Capacitat jurídica

El Col·legi té plena capacitat jurídica en l’àmbit econòmic i patrimonial per al compliment de les seves finalitats.

 

Article 62. Recursos econòmics

Els recursos del Col·legi són els següents:

 1. De tipus ordinari:
  • Les quotes d’incorporació dels col·legiats.
  • Les quotes ordinàries dels col·legiats.
  • Les quotes extraordinàries que aprovi l’Assemblea General.
  • Els ingressos procedents de publicacions, impresos, serveis, certificacions, arbitratges, dictàmens o informes, i d’altres quantitats acreditades per altres serveis.
  • El percentatge que sobre honoraris correspongui als col·legiats per als treballs professionals que requereixin la supervisió del Col·legi, com també els drets de visat dels treballs, si així s’estableix.
  • Els rendiments dels propis béns o drets.
 2. De tipus extraordinari:
  • Les subvencions, donatius o qualsevol tipus d’ajut econòmic que l’Estat, la Generalitat, corporacions locals i entitats de qualsevol classe, o bé particulars, atorguin al Col·legi.
  • Els béns mobles o immobles que per herència, donació o qualsevol altre títol lucratiu passin a formar part del patrimoni del Col·legi.
  • Les quantitats que, per qualsevol altre concepte no especificat, pugui percebre el Col·legi.

Article 63. Quotes

L’Assemblea General, a proposta de la Junta de Govern, fixarà la quantia de la quota d’incorporació, les quotes periòdiques, i també la quantia i forma d’abonament de les quotes extraordinàries que eventualment es requereixin per atendre les necessitats del Col·legi.

 

Article 64. Pressupost

El pressupost s’elaborarà amb caràcter anual, per anys naturals, d’acord amb principis d’economia i eficàcia, i inclourà la totalitat dels ingressos i despeses col·legials. De la mateixa manera es realitzarà cada any el balanç de l’exercici.

 

Article 65. Dissolució

En cas de dissolució del Col·legi per alguna de les causes que estableix la normativa vigent aplicable, la Junta de Govern actuarà com a comissió liquidadora. Els béns romanents, en el seu cas, s’adjudicaran a l’organisme que el substitueixi o a entitats públiques relacionades amb la Informació i la Documentació.

 

Article 66. Auditoria

La Junta de Govern nomenarà un/a auditor/a de comptes per a la verificació de la comptabilitat de cada exercici.

 

 

Capítol 7: Aprovació i modificació dels estatuts

 

Article 67. Acord de l’assemblea general extraordinària

L’aprovació i la modificació dels estatuts han d’ésser acordades per l’assemblea general extraordinària, convocada especialment a aquest efecte. Se n’exceptua l’acord de canvi de domicili en la mateixa localitat, que pot ésser aprovat per l’assemblea ordinària.

 

Article 68. Inscripció en el Registre

Els estatuts aprovats i les seves modificacions s’han de trametre al departament de la Generalitat amb competència en matèria de col·legis professionals, perquè en qualifiqui l’adequació a la legalitat, en disposi la inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i n’ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si no es produeix cap resolució expressa, els estatuts i les seves modificacions s’entenen aprovats per silenci positiu transcorregut el termini de sis mesos.

 

Article 69. Vigència dels Estatuts

Els estatuts dels col·legis professionals i les modificacions respectives entren en vigor l’endemà d’haver estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat que estableixin una data d’entrada en vigor posterior.

0
  0
  La teva cistella
  La teva cistella està buidaTorna a la Botiga
  Parlem!
  1
  En què et podem ajudar?
  El xat del COBDC
  Recorda que el nostre horari d’atenció és de dilluns a dijous de 10.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 18.00h., i els divendres de 10.00h. a 14.00h. Fora d’aquest horari podeu escriure a cobdc@cobdc.org