Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Condicions de compra

Aquest lloc web és propi del Col·legi Oficial de Bibliotecaris–Documentalistes de Catalunya (en endavant el Col·legi), amb CIF Q0878005H i domicili al carrer Via Augusta núm. 56, Barcelona (CP 08006), adreça electrònica cobdc@cobdc.org.

 

La utilització dels canals de compra comporta l’acceptació d’aquestes condicions, les quals regeixen per a l’adquisició de productes però no per a la inscripció a cursos del catàleg que ofereix el Col·legi. La inscripció als cursos del catàleg que ofereix el Col·legi es regirà per les condicions que figuren al final d’aquest text.

 

El Col·legi entén que en efectuar una compra, el client haurà acceptat sense reserves les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir i acceptar prèviament.

 

El Col·legi proporciona informació, per mitjà d’aquest lloc web, dels seus productes i de les característiques d’aquests productes. Ho fa amb el màxim de diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura a la descripció dels productes no vincula a aquest ni al Col·legi fins a la confirmació de l’acceptació de la comanda.

 

El Col·legi presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la forma més realista possible. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contactin amb el Col·legi.

 

Els imports de cada producte detallen també les despeses d’enviament. Abans d’ordenar el pagament el Client pot conèixer el detall d’aquests imports. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment, i abandonar el procés. En el moment de formalitzar la comanda, un cop utilitzada l’opció del menú d’acceptació de la comanda, es considerarà donat el consentiment del client per a donar validesa i eficàcia al contracte de compravenda.

 

Una vegada confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el Client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat. El Col·legi no procedirà a enviar els productes fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

El Col·legi accepta també l’adquisició dels seus productes i el pagament de la inscripció a cursos en efectiu o per transferència bancària. Aquest pagament s’haurà de portar a terme en un termini màxim de 48 hores a partir de la sol·licitud. Durant aquest termini el Col·legi mantindrà en reserva aquesta sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense tenir constància que s’ha efectuat el pagament, la sol·licitud es considerarà anul·lada.

 

Les condicions referides a imports són plenament vàlides per a les compres efectuades des d’estats integrants de la Unió Europea. Els terminis d’entrega indicats són vàlids únicament per a Espanya. El client es podrà adreçar al Col·legi per a conèixer detalls sobre terminis d’entrega per a altres països. Per al cas de països extracomunitaris els imports indicats no inclouen els aranzels o altres quantitats relatives als tràmits que efectuïn els serveis de duana de l’estat de residència del Client. El Col·legi no serà responsable de les demores derivades dels tràmits duaners.

 

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client a petició seva.

 

Encara que el Col·legi procura tenir sempre disponibles els productes que figuren a la seva pàgina web, excepcionalment pot donar-se el cas de no disposar del producte sol·licitat pel Client. En aquest cas el Col·legi informarà al Client del termini dins del qual rebrà el producte seleccionat. En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte, el Col·legi podrà proposar al Client l’enviament d’un producte de qualitat i preu equivalent. El Client podrà refusar aquestes alternatives i el Col·legi quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats pel Client.

 

El Col·legi entrega els seus productes a través d’empresa de missatgeria. El termini d’entrega màxim serà de set dies, còmput que s’iniciarà l’endemà de la confirmació del pagament. El Col·legi informarà al Client de les demores en l’entrega que es poguessin produir accidentalment. L’entrega es considera efectuada des del moment que el transportista lliura el producte al Client.

 

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar al Col·legi les incidències que pogués constatar. El Client pot dirigir-se al Col·legi que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l’enviament, tots els ports aniran a càrrec del Col·legi. Les devolucions s’acceptaran sempre i quan l’article no hagi estat utilitzat i s’entregui en les mateixes condicions.

 

A petició del client el Col·legi emetrà factura en suport paper que enviarà i lliurarà juntament amb el producte en el domicili indicat pel client. El Col·legi recorda que, en compliment de la normativa vigent, no podrà modificar posteriorment les dades de les factures que s’emetran a nom de la persona física o empresa que efectuï la comanda.

 

El Client disposa d’un termini de 14 dies laborables a partir de la recepció del producte per a desistir de la compra sense que hagi d’indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Abans d’exercir el dret de desistiment el Col·legi podrà atendre’l per a analitzar els motius i proposar-li solucions que puguin satisfer l’interès del Client. En qualsevol cas, les devolucions de productes només s’admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Una vegada rebuts els productes el Col·legi procedirà al reintegrament de l’import abonat pel Client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de cap quantitat. Les despeses d’enviament no seran abonades.

 

El dret de desistiment detallat en el paràgraf anterior no es pot exercir en l’adquisició de publicacions periòdiques. La devolució de llibres es podrà efectuar i s’admetrà sempre que es faci en l’embalatge original i sense utilitzar.

 

En cas de devolucions el Col·legi es compromet a efectuar el reemborsament en el període més breu possible.

 

Les dades personals i la informació que acredita la compra que el Client efectuï es conservaran en suport electrònic. Les dades personals (nom, adreça electrònica, domicili) s’incorporaran en un fitxer creat pel Col·legi per a la gestió de les seves relacions comercials amb persones que adquireixen els seus productes. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació comercial sobre productes similars als adquirits pel Client. En qualsevol moment el Client podrà oposar-se a l’enviament d’aquesta informació. El Client podrà exercir també els seus drets d’accés a les dades, rectificació i cancel·lació adreçant-se al Col·legi de la forma que li sigui més còmode.

 

Condicions específiques per a la inscripció a cursos

 

La inscripció als cursos del catàleg que ofereix el Col·legi es regirà per les següents condicions:

 

En el cas que el primer dia de la inscripció el nombre de sol·licituds superi el nombre de places i, tenint en compte les places reservades per conveni, la resta de places es distribuiran per rigorós ordre d’inscripció.

 

En cas d’impossibilitat d’assistència, per causa major (cal presentar documentació que la justifiqui), aquesta haurà de comunicar-se a la secretaria del COBDC abans de 15 dies de la data de l’inici del curs, i es retornarà el 50% de l’import de la matrícula.

0
  0
  La teva cistella
  La teva cistella està buidaTorna a la Botiga
  Parlem!
  1
  En què et podem ajudar?
  El xat del COBDC
  Recorda que el nostre horari d’atenció és de dilluns a dijous de 10.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 18.00h., i els divendres de 10.00h. a 14.00h. Fora d’aquest horari podeu escriure a cobdc@cobdc.org