Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Instruccions per a la presentació dels originals 

Ítem: revista de biblioteconomia i documentació vol ser un mitjà d’expressió, d’informació i de formació permanent per a tots els col·legiats i subscriptors. El seu àmbit temàtic és la teoria i la pràctica de les disciplines vinculades als treballs d’obtenció, anàlisi i difusió de la informació enregistrada en documents de qualsevol suport, i en qualsevol àmbit del coneixement (biblioteconomia, documentació i arxivística en són les més afins).

1. ABAST I PROCEDIMENT
La revista Ítem: revista de biblioteconomia i documentació admet contribucions de treballs originals d’experiències, bones pràctiques i aplicació sobre els diversos aspectes de la biblioteconomia, la documentació i l’arxivística.

LLENGÜES DE LES PUBLICACIONS
La llengua de la publicació és el català. En el cas que es presenti un article en llengua diferent al català (castellà, anglès o francès, principalment), si els autors pertanyen a la comunitat lingüística catalana, es demanarà la corresponent versió catalana.

RESPONSABILITAT DE LES CONTRIBUCIONS
El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya no aprova ni fa seus els continguts, opinions i dades que continguin els articles i col·laboracions publicats a la revista Ítem, de la mateixa manera que no garanteix la seva licitud, veracitat i fiabilitat. La responsabilitat del contingut és exclusivament dels seus autors.
El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya no és responsable, ni indirectament ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats dels continguts que puguin produir a tercers. Amb caràcter enunciatiu i mai de limitació, el Col·legi no serà responsable pels danys i perjudicis que es derivin de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits vers tercers, o la realització d’actes de competència deslleial, publicitat i continguts il·lícits.
En el cas de males pràctiques, el Consell Editorial seguirà el Code of conduct and best practices guidelines for journal editors desenvolupat pel COPE (Committee on Publication Ethics).

ORIGINALITAT DE LES CONTRIBUCIONS
Tots els treballs que s’enviïn a la revista Item per publicar-se hauran de ser textos originals no publicats amb anterioritat i en els quals no s’hagin copiat o plagiat altres obres, ni parcialment ni en la seva totalitat.
Els autors dels articles publicats a la revista Ítem tenen el permís de reproduir-los en les seves webs personals o en dipòsits institucionals als quals estiguin vinculats, sempre i que en citin la font original i la revista estigui disponible en accés obert.
El Consell Editorial es reserva el dret a no publicar treballs que no s’ajustin a la política editorial de la revista ni als àmbits de treball dissenyats.

AVALUACIÓ DELS ORIGINALS
El Consell Editorial és responsable de l’avaluació de les contribucions rebudes. Aquest pot, al seu torn, sotmetre-les al judici d’un expert en la matèria. En tot cas, la decisió de publicar o no l’article correspon al Consell Editorial, que la comunicarà als autors en el termini més breu possible i no superior als dos mesos des de la recepció de l’original.

2. PRESENTACIÓ DE TEXTOS

TRAMESA
Els originals s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça: item@cobdc.org
Prèviament a la tramesa de l’article, cal enviar un resum de 150-200 paraules on es presenti el contingut essencial de la contribució i les principals aportacions. A partir del resum, el Consell Editorial de la revista valorarà l’interès i pertinència de la contribució que comunicarà als autors en un termini màxim de quinze dies.

Per poder garantir-ne la revisió a cegues, els elements identificadors següents han de presentar-se en un fitxer a banda:

 • Títol en català, castellà i anglès.
 • Autoria i filiació: nom de l’autor, càrrec, lloc de treball, adreça correu-e i telèfon.

EXTENSIÓ
L’extensió recomanada de les contribucions està entre un mínim de 12.000 i un màxim de 19.000 caràcters sense comptar espais (5-8 pàgines de Word a uns 2.400 caràcters per pàgina sense comptar espais).

Format
Els originals s’han de lliurar en forma de fitxer electrònic, preferentment en Word (.doc, .docx) o .rtf.
La contribució ha de contenir:

 • Títol en català, castellà i anglès.
 • Resum de 100-150 paraules en català, castellà i anglès.
 • Paraules clau ( entre 4 i 6) en català, castellà i anglès.

IMATGES, FOTOGRAFIES, GRÀFICS…
Les imatges, fotografies i figures (gràfics, captures de pantalla, etc.) s’han d’enviar per separat i cal indicar-ne la localització exacta dins del text. Han d’anar numerats consecutivament (Figura 1, Taula 1, etc.) i amb un títol breu i descriptiu que serà el text que apareixerà publicat al peu. Els fitxers d’imatge s’han de presentar en alta qualitat, preferentment en .jpg o .tiff i d’un tamany mínim de 250 Kb.
Les taules i gràfiques que se’n derivin s’han d’enviar preferentment en Excel (.xls, .xlsx), amb el detall de les dades originals.

La inclusió de les imatges en la publicació i el disseny dependrà de la maquetació final definitiva de la revista.

 

FORMAT DE PÀGINA I TIPUS DE LLETRA
El text ha d’estar alineat a l’esquerra. Cal emprar, com a mínim, un cos d’11 punts i un interlineat de paràgraf d’1,5.

Els paràgrafs se separen per una salt de línia en blanc, no cal sagnar-los. Abans del títol d’un epígraf nou cal deixar dues línies en blanc.

 

EPÍGRAFS DELS APARTATS
Els epígrafs dels apartats i subapartats aniran en negreta i es numeraran tots amb: 1., 1.1., 1.2., 2., 2.1., 2.2., etc., excepte els d’Introducció i de Bibliografia.

 

FOTOGRAFIA DE L’AUTOR/A
En el cas que l’original s’accepti per a la publicació es demanarà una fotografia de retrat de l’autor/a de pla mitjà curt o bust (que agafi el cap i fins a mig cos). El fitxer ha de ser en alta qualitat, preferentment en .jpg o .tiff, i d’un tamany mínim de 250 Kb.

 
3. ASPECTES FORMALS: TIPOGRAFIA I SIGNES DE PUNTUACIÓ

 

TRADUCCIÓ DE NOMS PROPIS
Els noms d’entitats i organismes no es traduiran mai i es faran constar en l’idioma original. Si el nom de l’entitat es dóna en una llengua que no sigui el català, el castellà, el francès, l’italià, el portuguès o l’anglès, es recomana donar a continuació, entre parèntesis, la traducció al català. També se’n pot donar la traducció si es considera que el nom original presenta alguna dificultat per a ser comprès.

 

Exemples:
Generalitat Valenciana
Högskolan i Borås (Col·legi Universitari de Borås)
Ministerio de Cultura
New York Public Library

 

Tractament tipogràfic de noms d’elements diversos

Tipus d’elementTractament tipogràficExemples
MonografiesCursiva i majúscula inicial (i aquells elements que hi hagin d’anar, com ara noms propi)Manual d’estil
Vida privada
La Galatea
Publicacions en sèrieCursiva i majúscula inicial (i aquells elements que en la llengua del títol hagin d’anar en majúscula)Ítem: revista de biblioteconomia i documentació
Scientific American
Library Journal
Parts components, articles, cançons, poemes, col·leccionsRodona, majúscula inicial (íd.) i entre cometes baixes«Llista de novetats»
«Mediterráneo»
«Eines i instruments»
Noms propis (de persones i d’entitats, jornades, congressos, exposicions, etc.)Totes les inicials majúsculesJordi Rubió i Balaguer
Departament d’Ensenyament
Ministerio de Cultura
Bibliothèque nationale
National Library
Jornades Catalanes d’Informació i Documentació
Conceptes, càrrecsMinúscules (si són sigles, en majúscula.) o per a destacar un terme en el text.formulari dinàmic
el ministre de Cultura
IVA
…podem considerar-lo
estructurat, enfront de…
Recursos electrònicsCursiva i majúscula inicialBiblioteca digital hispánica
Teseo
El web de les ciències socials: recursos d’Internet
Iwetel
Paraules en altres idiomesCursivaadvocacy
feeds
Termes citatsEntre cometesBusqueu el terme «energia nuclear» a la base de dades
Usos metalingüísticsCursivaAquesta forma és coneguda amb el terme recurs continu.
Programes, xarxes, llenguatges i protocols informàticsTotes les inicials majúsculesInternet
Visual Basic Script
Java
Microsoft Windows
Fitxers informàtics, opcions de menú, botonsEntre cometes“formulari.htm”
“llista.asp”
“Activa l’edició”
“Anomena i desa”

ÚS DELS SGNES DE PUNTUACIÓ: APÒSTROFS, COMETES I GUIONETS
Els apòstrofs i les cometes han de ser rectes, mai inclinats:
– Apòstrof: ‘
– Cometes:” “

Les cometes que s’han d’utilitzar com a principals són les altes dobles: ” “. Si mai han de conviure cometes dins cometes, s’han d’utilitzar també les simples. L’ordre jeràrquic és el següent:
Primer nivell: cometes altes dobles (” “)
Segon nivell: cometes altes simples (‘ ‘)

Exemple: Segons paraules del programador, “no hem d’oblidar-nos d’accedir al menú ‘Canvi de paraula clau’ per assegurar-ne el funcionament”.

 

Els guions de les enumeracions i dels incisos han de ser llargs (-). Entre intervals numèrics (pàgines, anys, etc.), hi ha d’haver un guió mitjà o signe menys (-).

 

COINCIDÈNCIA AMB LES CRIDES DE NOTES A PEU DE PÀGINA
La crida numèrica (superíndex) va col·locada darrere el signe de puntuació que hi hagi, seguint la tradició tipogràfica. L’única excepció és en el cas que el signe de puntuació sigui un parèntesi o un claudàtor: si la nota es refereix a una part del text interior, la crida anirà dins: (referència al text anterior1); si no, la crida anirà a fora: (referència autònoma).1

 
4. NOTES I REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

 

NOTES A PEU DE PÀGINA
Malgrat la utilitat de les notes a peu de pàgina, convé evitar-ne l’abús per no entorpir la lectura del text. S’han d’evitar les notes a peu de pàgina especialment en els casos següents:

 • quan puguin substituir-se per incisos breus (entre guions o parèntesis),
 • si només s’ha de desenvolupar una sigla (entre parèntesis): COBDC (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya)

Les adreces d’Internet que constin en els textos han d’incloure l’enllaç a continuació (entre angles i en cursiva), mai en nota. Excepte en la bibliografia final, en què les adreces d’Internet han de figurar al costat de la referència.
Exemple: COBDC <www.cobdc.org>

 

En qualsevol cas, per indicar la nota s’utilitzarà una crida numèrica al text (núm. superíndex).

 

REFERÈNCIES BBLIOGRÀFIQUES
L’autor és responsable que les citacions siguin completes i exactes.

Les referències bibliogràfiques en el text es donaran de dues maneres:

 • a peu de pàgina, amb una crida numèrica al text (núm. superíndex),
 • i també al final de l’article, llistades en ordre alfabètic en l’apartat de Bibliografia.

A la Bibliografia les referències bibliogràfiques es donaran ordenades alfabèticament pel cognom de l’autor o del primer autor i el títol de publicació. En aquesta llista s’ha de fer la inversió de nom i cognom i no cal emprar majúscules.

 

Exemples de referències bibliogràfiques en bibliografies:

Tipus de documentModelExemple
MonografiaCognom, Nom. Títol. Lloc de publicació: Editorial, Data de publicació.Pattie, Ling-yuh W.; Cox, Bonnie Jean (eds.). Electronic resources: selection and bibliographic control. New York: Haworth Press, 1996.
Article de revistaCognom, Nom. “Títol de l’article”. Títol de la publicació, vol. , núm. (Data de publicació), p. .Larsgaard, Mary Lynette. “Dades espacials en format digital en cartoteques universitàries: un altre format i prou?”. Ítem, núm. 18 (gener-juny 1996), p. 75-82.
Contribució a una monografiaCognom, Nom. “Títol de la contribució”. A: Cognom, Nom. Títol de la monografia. Lloc de publicació: Editorial, Data de publicació, p. .Granados, Mariàngels; Nicolau, Anna. “La recuperació de la informació en els catàlegs en línia: l’ús de la Classificació decimal universal i la seva implicació en la indexació”. A: ISKO. Capítulo español. Congreso (7è: 2005: Barcelona). La dimensió humana de l’organització del coneixement. Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2005, p. 249-267.
Capítol de llibre (no canvia l’autor)Cognom, Nom. “Títol de la contribució”. A: Títol del llibre. Lloc de publicació: Editorial, Data de publicació, p. .Rubió i Balaguer, Jordi. “Normes de catalogació: notes per a tractar al curs de Tècnica de biblioteques (1938-1939)”. A: Sobre biblioteques i biblioteconomia. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, p. 123-131.
Recurs electrònicTítol. Lloc de publicació: Responsable, Data de publicació. [Adreça URL] [Consulta: Data de consulta].

Cognom, Nom. “Títol de l’article”, Títol de la publicació, vol. , núm. (Data de publicació), [Adreça URL] [Consulta: Data de consulta].

The European Library. [The Hague]: The European Library, cop. 2005-2013.www.europeana.eu/es/TEL [Consulta: 03/12/2016].

Willet, Perry. “The Victorian Women Writers Project: the library as a creator and publisher of electronic texts”, The public-access computer systems review, vol. 7, núm. 6 (1996), uh-ir.tdl.org/handle/10657/4965 [Consulta: 27/04/2017].

 

0
  0
  La teva cistella
  La teva cistella està buidaTorna a la Botiga
  Parlem!
  1
  En què et podem ajudar?
  El xat del COBDC
  Recorda que el nostre horari d’atenció és de dilluns a dijous de 10.00h. a 14.00h. i de 15.00h. a 18.00h., i els divendres de 10.00h. a 14.00h. Fora d’aquest horari podeu escriure a cobdc@cobdc.org